Политика на управлението Нашата политика

Управлението на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и стандарта OHSAS 18001:2007, е с първостепенно значение в цялостната дейност на „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД.

Политиката по управление на качеството, Политиката по околната среда и Политиката по здравословните и безопасни условия на труд се съдържат и включват като неизменна част в цялостната Политика на управлението на дружеството и съответства на поставените от нас стратегически цели като основен елемент на общата стратегия за управление, повишаване на конкурентноспособността и развитие на бизнеса. Тя се реализира чрез изпълняване на целите, които се преразглеждат периодично и се актуализират при необходимост.

Ръководството на дружеството се ангажира с провеждането на политика на управлението, основаваща се на следните основни принципи:
• НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ;
• СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;
• ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА.

За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:
• Непрекъснато повишаване на качеството на произвежданите продукти и предоставяни услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност, осигуряваща конкурентноспособност на дружеството;
• Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици и партньори и поставяне на изисквания за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа;
• Участие на целия ръководен състав при определяне насоките, целите и задачите на политиката по качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, както и въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика;
• Постигане съответствие с приложимите правни и други изисквания по отношение на условията на производството, опазването на околната среда и безопасни и здравословни условия на работа;
• Постоянно подобряване на екологичното състояние чрез разработване и въвеждане на инвестиционни програми и внедряване на „най-добри практики”, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването;
• Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване;
• Извършване на целенасочен мониторинг и измерване за оценяване на резултатността спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа и определяне на мерки за подобряване;
• Непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на ИСУ на качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия при работа, чрез периодична оценка на постигнатите резултати и системен контрол на поставените задачи.

Във връзка с това дейността на фирмата трябва да отговаря на:
- договорените и гарантирани изисквания за качество;
- действащи стандарти и предписания;
- приложимите закони и нормативни актове.

Политиката и целите на управлението се преразглеждат, оценяват и при необходимост се актуализират на всеки Преглед на Интегрираната Система за управление от страна на Ръководството, след което ги правят достъпни до персонала на дружеството, обществеността и всички останали заинтересовани страни.

Политиката по ЗБУТ отговаря на естеството и големината на рисковете, свързани със ЗБУТ и с изискванията на приложимото законодателство и е насочена към предотвратяване на нараняванията и заболяванията на работещите в дружеството. Тя е разработена в отделен документ ФК.03.00.01 „Политика по ЗБУТ” и е неразделна част от Политиката на управление на дружеството.

Ръководството носи основната отговорност за качеството на предлаганите продукти, управлението на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. То дефинира целите по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и осигурява необходимите ресурси за постигането им.

В сила от : 01.02.2011г.
Утвърдил:
/инж. Д. Арнаудов/