Политика ЗБУТ ЕЛПРОМ ЕМЗ ООД Шабла

Политическа декларация

 „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД е ангажиран с осигуряването и поддържането на безопасна и здравословна среда за персонала, доставчиците, подизпълнителите и посетителите, както и за постоянното усъвършенстване на предотвратяване на щетите и вредите за управление на програми, с цел постигане на най-високите възможни стандарти.  В случай на щети, свързани с работата на дружеството ще осигурят ефективно управление на вземанията и помощ за рехабилитация, насочени към подкрепа на пострадалите работници и служители през периода на тяхното заболяване или нараняване, а след това насърчаването на оптимално оползотворяване и безопасно завръщане на работа (където е възможно).
Този ангажимент е в съответствие с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на приложимите Наредби и други нормативни актове и изискванията на приложимите стандарти.

Принципи
1. Дружеството е ангажирано с осигуряването и поддържането на висок стандарт на здраве, безопасност, сигурност и благоденствие за всички хора в рамките на работното място.
2. Дружеството признава, че здравето, безопасността и добруването на неговите хора са неразделна част от успеха на дейността на Дружеството и затова съображенията за здравословни и безопасни условия на труд са приоритет в управлението, производството, проектирането и всички съпътстващи функции.
3. Дружеството чрез своето Висше ръководство ще наблюдава и оценява СУЗБУТ за да гарантира ефективността на процеса на непрекъснато усъвършенстване.
4. Дружеството ще се съобразява със законодателните изисквания (закони, наредби, кодекси за поведение и национални, европейски и международни стандарти) по разработването и прилагането на политики, процедури и безопасни системи на работа, предназначени за постигане на здравословна, безопасна и безвредна работна среда.
5. Дружеството чрез висшето ръководство, ще насърчава и поддържа една организационна култура, която приема здравето и безопасността, като неразделна част от философията на управление.
6. Адекватни ресурси, ще бъдат разпределяни за разработване и поддръжка на системата за управление по трудова медицина, безопасност, благоденствие и безвредност в Дружеството.
7. Отговорности за здравето и безопасността, ще бъдат ясно дефинирани на всички нива в Дружеството.
8. Отговорности и задължения по ЗБУТ и съответна отчетност, ще бъдат включени в плановете за управление и изпълнение на всички работници и служители.
9. Дружеството ще изпълни справедливите претенции за управление на процесите в съответствие с изискванията на Кодекса на труда и другите нормативни изисквания.  Управлението на исковете ще включва предоставянето на помощ, рехабилитация, която включва началото на интервенцията, ефективни практики за управление на случая, както и използването на процеси на сътрудничество, за да е възможно безопасно и ефективно връщане на работа (където е възможно).
10. Принципите на ЗБУТ ще бъдат включени в оперативните практики на управление чрез включването на подхода за управление на риска при работа, обучение, изследователска дейност и свързаната функционална подкрепа.
11. Поддържаното от Висшето ръководство, планиране на ЗБУТ ще включи стратегически цели (действия) и измерими цели (Основни показатели за постигнатите резултати).
12. Чрез подходяща информация, инструкции, обучение и контрол по ЗБУТ, ще бъде предоставена възможност на всички служители да изпълняват техните роли и ефективно да изпълняват своите задължения и индивидуални отговорности.
13.  Безопасна и здравословна работна среда ще бъде постигната след консултации с персонала и представителите по безопасност и здраве, както и чрез непрекъснато подобряване на системите за управление на здравето и безопасността.

Оценка

Тази политика ще бъде преразглеждана най-малко веднъж на три годишен цикъл и за оценка на нейната ефективност за постигане на целите и подобряване на ефективността на ЗБУТ.  Препоръките ще бъдат докладвани на Управителя.

Допълнителна информация или помощ
Допълнителна информация или съдействие е на разположение от:
  Финансов отдел
  Началниците на отдели и цехове
  Висшето ръководство

Дата на одобряване: 01 февруари  2011 г

Изменения: 0

Референтен орган: Управител:
/ инж. Димитър Арнаудов/