Декларация Декларация на ръководството

Декларация на ръководството

Ръководството на „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД официално декларира своята ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на всички заинтересовани страни и декларира своя ангажимент към разработването, внедряването и ефективното функциониране на Интегрираната система за управление (ИСУ), насочена към удовлетворяване изискванията на клиентите.

Тази политика е дефинирана от висшето ръководство на фирмата, документирана и направена достояние на всички заинтересовани страни.

 
 
ПОЛИТИКАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ, ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ПРОДУКТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ПРИЛОЖИМИТЕ СТАНДАРТИ, ЗАКОНИ И НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 
 

За осъществяването на своята Политика, ръководството на „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД насочва усилията си в следните направления:
- Дружеството да се утвърди като лидер в производството на трансформатори;
- Разширяване присъствието и трайно позициониране на националния и международните пазари; подобряване на организацията на работа чрез планиране;
- Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за разработваните и произвеждани от нас продукти;
- Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качеството на произвежданите продукти;
- ;Повишаване конкурентноспособността ни чрез продуктово и технологично обновление, поддържане на съответствие между качество и цена и постоянно намаляване на произвеждания брак и материалните и енергийните разходи;.
- Да разработваме, произвеждаме и предлагаме продукти, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората като се стремим ефективно да използваме ресурсите и използваме най-модерни технологии и оборудване, позволяващо създаването на безопасни работни места.;
- Предотвратяване на несъответствията с приоритет пред тяхното отстраняване;
- Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа;
- Да осигурим необходимото обучение и повишаване на квалификацията на всички работници и служители в т.ч. и по отношение на спазване изискванията за осигуряване на безопасност на трудовия процес и опазване на околната среда;
- Да определяме целите и задачите, отнасящи се до опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд още в процеса на вземане на бизнес-решения и да осигурим необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;
- Да идентифицираме опасностите, да оценяваме рисковете и установяваме мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа без инциденти, злополуки и професионални заболявания;
- Да предоставим информация, указания, обучение и наблюдение на всички работници и служители с цел осигуряване на тяхната безопасност на работните места;
- Да направим политиката достояние на всички заинтересовани страни чрез постоянно информиране на работещите в дружеството, доставчиците, клиентите и обществеността в гр.
 
 

Шабла за политиката на „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД в областта на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда.

 
 

„ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД е екологично отговорно дружество.

 
 

Ръководството и служителите осъзнават, че дейностите на дружеството оказват влияние върху околната среда и една от основните отговорности е да се управляват тези дейности така, че да се запази заобикалящата природна среда.

 
 
Дългосрочните екологични отговорности на „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД са:

• отговорно и пестеливо използване на природните ресурси;

• предотвратяване на замърсяването, намаляване количеството на отпадъците и на разходите за тяхното обезвреждане и непрекъснати подобрения в дейностите по опазване на околната среда;

• да се съобразяваме стриктно с всички, отнасящи се за сектора законови и други нормативни изисквания, свързани с идентифицираните аспекти и предпазването на околната среда, към които дружеството доброволно се е присъединило да изпълнява;

• намаляване на отпадъците от дейностите на дружеството и насърчаване на инициативи за рециклиране и повторна употреба на материали, когато е възможно;

• намаляване до минимум на вредното въздействие върху околната среда, вследствие на замърсяване на въздуха, водите и почвите;

• интегриране на екологичната, икономическа и социална устойчивост в бизнеса на дружеството.

Политиката за здравето и безопасността при работа отразява поетите ангажименти от Ръководството относно:

• осигуряване на съответствие с приложимите в дейностите на фирмата законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности за здравето и безопасността;

• осигуряване и поддържане на техника и оборудване, които са безопасни и без всякакви рискове за здравето при работа;

• осигуряване и поддържане на безопасна работна среда;

• определянето на общи и конкретни цели по здравословни и безопасни условия на труд;

• осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

• създаване на организация и условия за управление на злополуки, инциденти и други несъответствия по здравословните и безопасни условия на труд.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането, развитието и непрекъснатото подобряване на Интегрираната система за управление, съответстваща на Международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и стандарта OHSAS 18001:2007, като неразделна част от цялостното управление на фирмата.

Ръководството носи отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на Политиката на управление и за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за постигане на целите по качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
Ръководството на „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД е убедено, че персоналът на дружеството ясно осъзнава решаващата роля на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги за развитието и успеха на дружеството и е уверено, че всеки, съобразно своите правомощия, отговорности и компетентности, ще допринесе за изпълнението и развитието на Политиката и Целите по качеството.

 
 

Ръководството на „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД се ангажира периодично да провежда прегледи на ИСУ. Чрез тези прегледи се цели оценяване съответствието на системата с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2007 и на нашите клиенти, проверка дали системата функционира ефективно и ефикасно, както и да се откриват възможности за непрекъснато подобряване на ИСУ.

 
 

С приемането на съвременния подход в управлението, Висшето ръководство поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление във „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД.

 
 

Като Управител на „ЕЛПРОМ ЕМЗ” ООД
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО.

Дата: 01.02.2011г.

УПРАВИТЕЛ: 

(инж. Димитър Арнаудов)